نمایندگان استان آذربایجان شرقی

کد نمایندگی : 65503
نام و نام خانوادگی نماینده : جواد رنجبری تازه کند
تلفن همراه نماینده : 09149311955
کد نمایندگی : 67022
نام و نام خانوادگی نماینده : بهرام نعمتی کر
تلفن همراه نماینده : 09149309200
کد نمایندگی : 71458
نام و نام خانوادگی نماینده : حامد قلعه بان قره بابا
تلفن همراه نماینده : 09148419035
کد نمایندگی : 62470
نام و نام خانوادگی نماینده : نوید صالحی
تلفن همراه نماینده : 09354920995
کد نمایندگی : 70736
نام و نام خانوادگی نماینده : احمد رزمی
تلفن همراه نماینده : 09371545456
کد نمایندگی : 69380
نام و نام خانوادگی نماینده : علی حبیب زاده
تلفن همراه نماینده : 09903827323