نمایندگان استان مازندران

کد نمایندگی : 63408
نام و نام خانوادگی نماینده : جلیل عموزاد مهدیرجی
شماره تلفن همراه 1 : 09351311366
شماره تلفن همراه 2 : -
شماره تلفن همراه 3 : -
کارت ویزیت مجازی جلیل عموزاد مهدیرجی