نمایندگان استان گیلان

کد نمایندگی : 62339
نام و نام خانوادگی نماینده : آیت کاظمی سرملی
تلفن همراه نماینده : 09113440063