نمایندگان استان کرمانشاه

کد نمایندگی : 69001
نام و نام خانوادگی نماینده : معصومه طاهر اصلانی
کارت ویزیت مجازی معصومه طاهر اصلانی