نمایندگان استان کرمانشاه

کد نمایندگی : 69001
نام و نام خانوادگی نماینده : معصومه طاهر اصلانی
تلفن همراه نماینده : 09014904237