نمایندگان استان کرمان

کد نمایندگی : 61282
نام و نام خانوادگی نماینده : ندا مرادیان پاریزی
تلفن همراه نماینده : 09131793551