نمایندگان استان خراسان رضوی

کد نمایندگی : 65209
نام و نام خانوادگی نماینده : جواد ایزدشناس
تلفن همراه نماینده : 09105514875