آیینه پاسارگاد ، نشریه شرکت بیمه پاسارگاد

شرکت بیمه پاسارگاد مدتهاست اقدام به انتشار ماهنامه ای با عنوان نشریه آیینه پاسارگاد نموده است . این ماهنامه داخلی که صرفا برای آموزش و اطلاع رسانی پرسنل و نمایندگان رسمی شرکت آماده می گردد ، در هر شماره خود علاوه بر بیان مهمترین اخبار صنعت بیمه به درج مقالات آموزشی و نکات مهم پیرامون بازاریابی ، فروش و صدور بیمه نامه های مختلف پرداخته و برخی نکات حقوقی بیمه را متذکر می شود . در اولین و تنها سامانه اینترنتی صدور و تمدید بیمه عمر در ایران امکانی فراهم شده است تا کلیه نمایندگان و بازاریابان عزیز بتوانند تمام نسخه های این ماهنامه علمی و کاربردی را دریافت و مطالعه نمایند .


نشریه آیینه پاسارگاد - شماره پنج

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره شش

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره هفت

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره هشت

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره نه

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره ده

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره یازده

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره چهارده

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره پانزده

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره شانزده

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره هفده

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره هجده

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره نوزده

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره بیست

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره بیست و یک

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره بیست و دو

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره بیست و سه

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره بیست و چهار

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره بیست و شش

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره بیست و هفت

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره بیست و هشت

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره بیست و نه

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره سی

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره سی و یک

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره سی و دو

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره سی و سه

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره سی و چهار

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره سی و پنج

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره سی و شش

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره سی و هفت

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره سی و هشت

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره سی و نه

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره چهل

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره چهل و یک

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره چهل و دو

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره چهل و سه

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره چهل و چهار

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره چهل و پنج

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره چهل و شش

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره چهل و هفت

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره چهل و هشت

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره چهل و نه

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره پنجاه

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره پنجاه و یک

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره پنجاه و دو

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره پنجاه و سه

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره پنجاه و چهار

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره پنجاه و پنج

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره پنجاه و شش

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره پنجاه و هفت

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره پنجاه و هشت

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره پنجاه و نه

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره شصت

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره شصت و یک

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره شصت و دو

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره شصت و سه

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره شصت و چهار

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره شصت و پنج

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره شصت و شش

نشریه آیینه پاسارگاد - شماره شصت و هفت
کلمات کلیدی : آیینه پاسارگاد ، مجله پاسارگاد ، نشریه پاسارگاد ، مجله بیمه پاسارگاد ، آیینه بیمه پاسارگاد ، نشریه بیمه پاسارگاد ، مجله آیینه پاسارگاد ، نشریه آیینه پاسارگاد ، ماهنامه بیمه پاسارگاد ، نشریه داخلی