پوشش تکمیلی بیمه آتش سوزی

پوشش تکمیلی بیمه آتش سوزی ، صاعقه و انفجار منزل مسکونی
بیمه پاسارگاد بنابر پرسشنامه و پیشنهاد تکمیل شده توسط بیمه گذار و بر اساس قانون و مقررات بیمه در ایران و شرایط عمومی بیمه آتش سوزی موافقت می نماید چنانچه منزل مسکونی تعیین شده از سوی بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه به علت وقوع آتش سوزی ، صاعقه و انفجار دچار حادثه شود ، خسارت وارده را حداکثر تا مبلغ بیمه تحت پوشش در بیمه نامه طبق پیوست شماره یک بیمه عمر و تامین آتیه پرداخت نماید .

ماده 1- تعریف :
1-1- آتش : منظور از آتش عبارت است از ترکیب هر ماده با اکسیژن به شرط آن که با شعله همراه باشد .
2-1- صاعقه : صاعقه عبارت است از تخلیه بار الکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القای دو بار مخالف به وجود می آید .
3-1- انفجار : انفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز و یا بخار است .

ماده 2- خطرات بیمه شده :
تأمین بیمه گر با رعایت استثنائات و محدودیت های مندرج در شرایط عمومی شامل خطرات موضوع ماده 1 می باشد .

ماده 3- مورد بیمه :
ساختمان منزل مسکونی و اثاثیه آن است . طبق آدرس مندرج در پیوست شماره 2 (شرح تعهدات) بیمه نامه عمر و تامین آتیه که متعلق به بیمه گذار و یا در تصرف وی در محل مورد بیمه بوده و بیمه گذار دارای نفع بیمه ای در زمان صدور بیمه نامه و زمان حادثه باشد .

ماده 4- خسارت و هزینه های قابل تامین :
خسارات ذیل جزو تعهدات بیمه گر محسوب می شود :
1-4- خسارت مستقیم ناشی از آتش ، صاعقه و انفجار .
2-4- خسارت و هزینه ناشی از اقدامات لازم که به منظور جلوگیری از توسعه خسارت صورت می گیرد .
3-4- خسارت و هزینه ناشی از نقل مکان ضروری مورد بیمه به منظور نجات آن از خطرات بیمه شده .
تبصره - سرمایه بیمه در صورت وقوع خسارت ، به میزان خسارت تقلیل می یابد . لیکن بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی سرمایه بیمه را افزایش دهد .

ماده 5- استثنائات :
موارد زیر تحت پوشش نخواهد بود :
1-5- مسکوکات ، پول ، اوراق بهادار ، اسناد ، فلزات قیمتی به هر شکل ، جواهرات و مروارید ، سنگ های قیمتی سوار نشده ، هرگونه اسناد و نسخ خطی تحت این بیمه نامه پوشش ندارد .
2-5- جنگ ، جنگ داخلی ، آشوب و بلوا ، اعتصاب ، قیام ، انقلاب ، کودتا ، اغتشاشات داخلی و یا اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی .
3-5- زمین لرزه ، آتش فشان ، ریزش زمین ، سیل ، طغیان رودخانه ها ، حریق تحت الارضی و یا آفات سماوی .
4-5- انفجار مواد منفجره مانند دینامیت ، تی- ان-تی و باروت و فعل و انفعالات هسته ای .
5-5- خسارت وارده به مورد بیمه در محدوده آتش کنترل شده تحت پوشش این بیمه نامه نخواهد بود .
تبصره - پوشش زلزله و آتش فشان با موافقت کتبی بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل بیمه شدن است . در صورت خرید این پوشش فرانشیز خسارت ناشی از زلزله و آتشفشان یک درصد مبلغ بیمه شده خواهد بود .

ماده 6- متوقف شدن بیمه تکمیلی :
پوشش تکمیلی بیمه آتش سوزی در موارد ذیل خود به خود فسخ شده و دیگر اعتباری نخواهد داشت :
1-6- در صورت فسخ و یا بازخرید بیمه نامه .
2-6- در صورت تعلیق و مخفف شدن بیمه نامه اصلی .
3-6- برقراری مجدد پوشش های تکمیلی تابع بیمه نامه اصلی بیمه عمر و تأمین آتیه خواهد بود .

ماده 7- بیمه مضاعف :
اگر تمام یا قسمتی از اموال بیمه شده موضوع این بیمه نامه به موجب قراداد دیگری و برای همان خطر و مدت ، نزد بیمه گر دیگری بیمه شود ؛ بیمه گذار ملزم است مراتب را بدون تاخیر و با ذکر نام بیمه گر جدید و مبلغ بیمه شده به اطلاع بیمه گر برساند . در صورت وقوع حادثه مسئولیت بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه کرده با مجموع مبالغ بیمه شده می باشد .

ماده 8- وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه :
1-8- برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه ، کلیه اقدامات لازم به عمل آورد .
2-8- بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار مشکل نماید . مگر آنکه تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد .
3-8- حداکثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه ، بیمه گر را مطلع نماید . برای اعلام وقوع حادثه به نزدیکترین شعبه بیمه پاسارگاد مراجعه فرمایید .
4-8- حداکثر ظرف ده روز از زمان اطلاع وقوع حادثه ، بایستی کیفیت حادثه ، فهرست اشیای نجات داده شده ، محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه گر ارسال دارد .
5-8- ضمن همه گونه همکاری که بیمه گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد حداکثر تا 15 روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه ، فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست بیمه گر بهای آنها را بلافاصله قبل از تاریخ حادثه در اختیار بیمه گر قرار دهد .

ماده 9- اصل قائم مقامی :
کلیه حقوق بیمه گذار علیه اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر یا مسئولیت اشخاص مذکور در ایجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت شده توسط بیمه گر ، به شخص اخیر منتقل می گردد .

توجه (ماده 10 قانون بیمه) :
- در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد ، بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود .